Úvodní stránka | Smluvní podmínky
 

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY

Naposledy upraveno: 24. Květen, 2018

 

Vítejte na Enimalia.com!


Děkujeme Vám za používání našich aplikací a služeb („služby“). Služby poskytuje společnost Toluca s.r.o. („Provozovatel“), Slovenská Republika.

Užíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami. Pečlivě si je prosím přečtěte.

 

1. Využívání služeb


1.1 Při používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami, které jsou v rámci služeb k dispozici.

1.2 Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby smíte vyžívat jen v mezích platných právních předpisů, včetně platných právních předpisů pro omezení exportu a opětovného exportu. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že Vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami, nebo pokud vyšetřujeme podezření z nepřípustného jednání.

1.3 Používáním služeb nenabýváte žádná práva duševního vlastnictví k našim službám ani k obsahu, ke kterému přistupujete. Obsah služeb nemůžete používat, pokud nezískáte svolení jeho vlastníka nebo  pokud tak není povoleno příslušnými právními předpisy. Tyto podmínky Vám neudělují právo používat žádné značky ani loga používaná v našich službách.

1.4  Při poskytování služby může docházet k výpadkům, dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. Službu nemusí provozovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně uživatele nebo na straně jiných osob. Službu tak nemusí Provozovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci.

1.5 Ve službách se zobrazuje i obsah, který nepatří společnosti Provozovatele. Za tento obsah odpovídají pouze subjekty, které jej zveřejňují. Obsah můžeme kontrolovat, abychom určili, zda je legální a splňuje naše zásady, a pokud se domníváme, že naše zásady nebo právní předpisy porušuje, můžeme obsah odstranit, upravit nebo zamezit jeho zobrazování. Berte prosím na vědomí, že výše uvedené neznamená, že obsah skutečne prověřujeme, proto prosím nepředpokládejte, že tak děláme.

1.6 V rámci služby nesmíte ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v Slovenské Republice či v jiných zemích, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti:
- zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob,
- zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob,
- porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

1.7 V souvislosti s používáním služeb Vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace.

1.8 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za nastavení provedená uživatelem v uživatelském účtu.

1.9 V rámci služby nesmíte rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení, spamy a informace jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatele internetu (phishing). Uživatel nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

1.10 V rámci služby nesmíte používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení provozovatelee, bezpečnost internetu či dalších uživatelů internetu.

1.11 Uživatel nesmí vyvíjet činnost směřující k tomu, aby byl znemožněn nebo omezen provoz serveru provozovatele, na kterém je služba provozována, nebo provádět jiné útoky na tento server, ani nesmí být při takové činnosti nápomocen třetí osobě. Uživatel nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání služby další zákazníky, poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval Provozovatele. Uživatel zejména nesmí server Provozovatele, na kterém je služba provozována, zatěžovat automatizovanými požadavky.

1.12 Uživatel bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Provozovatel neodpovídá za protiprávní úkony uživatele.

1.13 Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu.

1.14 Používání našich služeb můžete kdykoli ukončit. Společnost Provozovatele Vám také může poskytování služeb kdykoli pozastavit nebo vytvořit či přidat k službám nová omezení.  

 

2. Váš účet


K použití některých našich služeb budete potřebovat vlastní účet, který si můžete vytvořit sami.

2.1 Využívání služeb portálu Enimalia.com není podmíněno registrací. Registrace však poskytuje uživateli další možnosti využívání služeb.

2.2 Registrací v systému Enimalia.com dáváte souhlas ke zveřejňování vlastních kontaktů a identifikačních údajů při svém obsahu.

2.3 Registrovaní uživatelé, v závislosti na typu účtu, mohou pod svým účtem přidávat a editovat inzeráty, vizitky a eventy, provádet správu svých údajů, vkládat a odstraňovat informace o své osobě, provádet jejich správu a dále vkládat fotografie a provádet jejich správu.

2.4 Při registraci je uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Osobní údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné.

2.5 Uživatel se zavazuje udržovat své kontaktní údaje pravdivé, přesné a aktuální po celou dobu využívání služeb portálu Enimalia.com, v opačném případě si Provozovatel vyhrazuje právo smazat, pozastavit nebo upravit účet i nabídku uživatele a to bez předchozího upozornění.

2.6 Provozovatel má právo mazat nebo upravovat údaje, fotky nebo blokovat účet užívatele a to bez předchozího upozornění.

2.7 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel souhlasí s tím, že přihlašovací údaje mohou být využity i pro přihlašování na jiné internetové stránky provozované Provozovatelem.

2.8 Aby se zajistila bezpečnost vašeho účtu, heslo nikomu neprozrazujte. Za aktivitu probíhající ve Vašem účtu nebo prostřednictvím něj nesete plnou zodpovědnost.

2.9 Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, jejíž adresu uvedl v souvislosti s využíváním služeb portálu Enimalia.com. Původcem těchto e-mailů je Provozovatel, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany Provozovatele.

2.10 Uživatel souhlasí, že Provozovatel může jeho uživatelský účet kdykoliv zrušit bez předchozího upozornění. Provozovatel tak může učinit zejména na základě:
- porušení zákonů a právních norem Slovenské Republiky a Evropské unie,
- porušení smluvních podmínek a pořádku Enimalia.com,
- dlouhého období nečinnosti (pokud se uživatel v průběhu 18 měsíců od posledního odhlášení ani jednou nepřihlásil na svůj účet.),
- z důvodu poškozování Provozovatele nebo jiného uživatele.

2.11 Uživatel může svůj uživatelský účet zrušit samostatně ve svých nastaveních. Účet je možné obnovit 30 dní od jeho smazání. Obnovením účtu se smazání účtu ruší.

2.12 Uživatel prostřednictvím svého účtu může kontaktovat ostatní uživatele Enimalia.com. Při posílání správ jiným uživatelům musí dodržovat článek 1.9 těchto pravidel s maximálním limitem posílání zpráv 30 denně. Nevyžádané zprávy může příjemce nahlásit a pro odesílatele to může znamenat zastavení poskytování této služby.

2.13 Uživatelé mají možnost nahlásit obsach přidáván ostatními uživateli, který není v souladu s těmito pravidly. Opakované neoprávněné nahlašování mohou byt pavažované za porušení těchto podmínek.

2.14 Uživatel se může registrovat výběrem jednoho ze 3 typů účtů podle typu a zaměření uživatele:

  • Personal Account - účet určený pro fyzické osoby prodávající svůj soukromý majetek. Účet je aktivován ihned po registraci a potvrzení emailu. Jedna osoba může mít registrován pouze jeden "personal account".
  • Commercial account - účet pro fyzické nebo právnické osoby využívající prodej předmětů své obchodní činnosti. Účet navíc od Personal account umožnuje vytvoření tvz "business card" a jejich prezentace v "Commercial Register". Účet umožnuje podávání pouze placené inzerce. Aktivace účtu je podmíněna prvotním nabitím účtu kredity. Účet je aktivní jeden rok od posledního nabití účtu kredity.
  • Event account - účet pro fyzické nebo právnické osoby které organizují události související se zaměřením portálu Enimalia.com, s možností přihlašování se ostatních uživatelu na tyto události. Účet navíc od "Personal account" umožnuje vytvoření tvz "business card" a jejich prezentace v "Commercial Register" a také vytváření eventů a jejich prezentace v "Event Register". Účet umožnuje podávání pouze placené inzerce. Aktivace účtu je podmíněna prvotním nabitím účtu kredity. Účet je aktivní jeden rok od posledního nabití účtu kredity.

 

3. Licence


3.1 V případě, že uživatel v rámci služby uloží nebo bude šířit informace, které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje uživatel uložením nebo šířením díla v rámci služby Provozovateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.

3.2 Licence k dílu je poskytována jako bezúplatná ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Provozovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Provozovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci služby. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci služby. Provozovatel není povinen licenci využít.

3.3  Provozovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených Provozovatelem (třetími osobami pověřenými Provozovatelem) je Provozovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Provozovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je Provozovatel oprávněn k jeho zveřejnění.

3.4 Ustanovení čl. 3.1 až 3.3 těchto smluvních podmínek se ohledně oprávnění Provozovatele  použijí přiměřeně i na případy, kdy příspěvek uživatele nepodléhá ochraně autorským právem.

 

4. Váš obsah v našich službách


4.1 Uživatel plně odpovídá za obsah vlastních zveřejněných inzerátů, vizitek a eventů a to včetně textu a fotografii. Uživatel je při přidávání nabídky povinen zajistit, aby její obsah byl v souladu s legislativními normami Slovenské Republiky, zejména:
- může inzerovat pouze předměty, jejichž prodej je v Slovenské Republice dovolený a jejich pořízení bylo v souladu se zákony Slovenské Republiky a uživatel k nim má vypořádány všechna práva (včetně autorských práv),
- je povinen vlastní obsah upravit tak, aby tím nezasahoval do práv jiných uživatelů a žádným způsobem neznevažoval jejich dobré jméno, nepoškozoval národní, etnické či náboženské cítění,
- musí vždy inzerovat konkrétní produkt, nikoli svou podnikatelskou činnost jako celek, kromě případů placených reklamních produktů.

4.2 Provozovatel je oprávněn vymazat obsah přidaný uživatelem bez upozornění v případě pokud jeden uživatel přidává obsah pod více účty.

4.3  Produkty, výrobky nebo služby v rámci své podnikatelské činnosti, je uživatel povinen uveřejňovat výlučně prostřednictvím svého "Commercial account".

4.4 Přidávaný obsah může procházet kontrolou administrátora, který kontroluje dodržování podmínek. Provozovatel portálu má právo odstranění obsahu nebo jeho úpravy, který bude v rozporu se zákony Slovenské Republiky, těmito podmínkami, dobrými mravy nebo by byl jinak nevhodný pro zveřejnění a vyhrazuje si právo zabránit přístupu uživatelům, kteří budou zákony, tyto podmínky, a dobré mravy porušovat. Provozovatel má právo dočasně zablokovat přidávaný obsach z důvodu jeho prověření.

4.5 Obsah, který je v rozporu se zákony Slovenské Republiky, těmito podmínkami, dobrými mravy nebo by byl jinak nevhodný pro zveřejnění může být bez oznámení uživateli upraven nebo odstraněn, a to bez ohledu na aktivované zpoplatněné služby. V případě, že bude obsah uživatele odstraněn z důvodu jeho rozporu s těmito podmínkami, považuje se řízení uživatele za porušení jeho povinnosti jednat v souladu s podmínkami, přičemž za takové porušení se uživatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši již zaplaceného, ale nevyčerpaného poplatku za služby vztahující se na konkrétní obsah; zaplacen poplatek za služby se v takovém případě nevrací, ale započítává se na smluvní pokutu (takovým zápočtem se smluvní pokuta považuje za uhrazenou).

4.6 Za obsah porušující podmínky Enimalia.com je považován i obsah který se významovo neshoduje se zaměřením portálu Enimalia.com, případně kategorie do které je zařazen. Provozovatel může takový obsah smazat bez upozornění.

4.7 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit zařazení obsahu do kategorie, která je vhodnější pro daný obsah nebo jej smazat a to bez upozornění.

4.8 Obsah přidán užívatelem i celý jeho účet může byt dočasně automaticky blokován kvůli podezření z porušení podmínek Enimalia.com. K takovému blokování může dojít pokud obsah byl nahlášen několika uživateli služby jako podmínky porušující. V případě automatického blokování má Provozovatel možnost úpravy nebo smazání obsahu uživatele případně celého účtu respektive prodloužení blokování.

4.9 V případech kdy dojde k automatickému blokování obsahu případně celého účtu uživatele ačkoliv se důvod pro blokování neprokázal, nebo obsah uživatel upravil aby podmínky Enimalia.com splňoval, admin opětovně zpřístupní blokovaný obsah, případně celý účet. Admin obsah zpřístupní nejpozdeji do 30dní od jeho blokování. Uživatel nemá nárok na vzniklou škodu která mu mohla vzniknout automatickým blokováním.

4.10 Platnost zveřejnění obsahu uživatele trvá během platnosti uživatelského účtu, nebo do smazání tohoto obsahu uživatelem případně Provozovatelem. Platnost inzerátu je omezena na 12měsíců po jeho vložení. Po této lhůtě bude automaticky smazán.

4.11 Využívání služeb typu "business card", vytváření eventů pro "event account" a zadávání inzerce pro commercial a event account je podmíněno prvotním dobitím účtu kredity.

4.12 Na Enimalia.com je zakázáno inzerovat:
- kopírování (disket, CD, DVD a jiných médií), napodobeniny, plagiáty,
- bločky, faktury, doklady, technické průkazy,
- služby shodného obsahu jako je Enimalia.com, a jiné ...

4.13 Dále je zakázáno:
- psát celá slova velkými písmeny s výjimkou zkratek,
- do názvu nebo textu inzerátu vkládat speciální znaky (@ * # $% ^ & !?),
- přidávat orámované a jinak zvýrazněné fotografie, a jiné ...

4.14 Maximální počet zveřejněných bezplatných "standard" inzerátů přidaných jedním uživatelem do jedné kategorie je 5.

4.15 V Enimalia.com může uživatel svůj obsah měnit, doplňovat nebo vymazat kdykoliv během platnosti svého účtu.

 

5. Zpoplatněné služby


5.1 Podmínky pro zpoplatněné služby jsou totožné s podmínkami dle bodu 3. a 4. těchto podmínek.

5.2 Využívání zpoplatněných služeb není podmínkou používání služeb Enimalia.com. V případě porušení podmínek používání Enimalia.com bude obsah v zpoplatněných službách vymazán, nebo upraven bez náhrady zaplacené ceny zpoplatněné služby.

5.3  Obsah, který je v rozporu se zákony Slovenské Republiky, těmito podmínkami, dobrými mravy nebo by byl jinak nevhodný pro zveřejnění může být bez oznámení uživateli upraven nebo odstraněn, a to bez ohledu na aktivované zpoplatněné služby. V případě, že bude obsah uživatele odstraněn z důvodu jeho rozporu s těmito podmínkami, považuje se řízení uživatele za porušení jeho povinnosti jednat v souladu s podmínkami, přičemž za takové porušení se uživatel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši již zaplaceného, ale nevyčerpaného poplatku za služby vztahující se na konkrétní obsah; zaplacen poplatek za služby se v takovém případě nevrací, ale započítává se na smluvní pokutu (takovým zápočtem se smluvní pokuta považuje za uhrazenou).

5.4 Premium, VIP and Event inzerát: Znamená zařazení zpoplatněného inzerátu po celou dobu zveřejnění ve vyhrazené části "AD Registru" pro zpoplatněnou inzerci. Pořadí je podle data jeho vložení. Doba zobrazení zpoplatněné inzerce je min. 2 měsíce, po 12 měsících se automaticky inzerát maže. Při event inzerátech je doba zobrazení limitována do data konání se akce na kterou odkazuje. Po ukončení akce bude Event inzerát automaticky smazán.

5.5 Topování vizitek: Znamená zvýhodnění pozice vizitky oproti ostatním vizitkám v "Comercial registru". Vizitka se posune před ostatní (netopovány) vizitky a bude se zobrazovat na předních místech v kategorii jakož i ve výsledcích vyhledávání. Pořadí je podle data začátku topování i v  případě vícenásobného topování. Vizitka bude navíc barevně odlišena od netopovaných vizitek po celou dobu topování vizitky.

5.6 Banerova Reklama: Znamená zobrazení reklamního banneru ve vrchní části inzertních kategorií portálu Enimalia.com. Každý banner je limitován kombinací kategorie inzerce kde bude zobrazen a systémového jazyka. Vrchní banner se skládá z max. tří vrstev ktere se zobrazují v pravidelných intervalech přičemž zpoplatněné bannerové reklamy se nachází v druhé a třetí vrstvě banneru.

5.6.1 Bannerová reklama vyžaduje schválení redakcí portálu Enimalia.com, až po jejím schválení budou staženy kredity za tuto službu z účtu objednatele. V případě nedostatečné výše kreditu bude tato služba zamítnuta. V případě zamítnutí bannerové reklamy nedochází k odečtení kreditů za tuto službu z účtu objednatele.

5.6.2 Redakce má právo bannerovou reklamu bez uvedení důvodu zamítnout. Také pokud již došlo ke schválení bannerové reklamy může být tato reklama zastavena, připadne pokud nedošlo k jej aktivaci může být zamítnuta. Pokud došlo k zamítnutí bannerové reklamy před její aktivováním, kredity za danou službu budou uživateli připsány zpět na účet. Pokud došlo k zastavení již aktivované služby, případně byla zastavena z důvodu technické závady při níž nebylo možné zobrazovat bannerovu reklamu, na účet uživatele služby budou připsány zbytkové kredity s ceny služby ktera nebyla využita.

5.7 Pokud za službu neplatíte, neposkytujeme ke službě žádné záruky a můžete smlouvu kdykoliv bez udání důvodu zrušiť ukončením používání našich služeb.

 

6. Kredity


6.1 Zpoplatněné služby se hradí kredity. Kredity se vážou ke konkrétnímu účtu a závisí na vložené finanční částky na účet Provozovatele. Z účtu se následně kredity stahují podle typu zpoplatněných služeb které uživatel nakupuje. Zpoplatněná služba ohodnocena vyšším počtem kreditů jako je zůstatek kreditů na účtu uživatele nebude zpřístupněna.

6.2 Kredity mají dobu expirace 18 měsíců od posledního dobití účtu. Po této době jsou kredity na účtu vynulovány bez nároku na jakoukoliv náhradu. Prodloužit dobu expirace kreditů je možné pouze opětovným nabitím účtu kredity, čímž se doba expirace vsech kreditů změní na 18 měsíců. Opakovaným dobitím účtu se expirační doba nenavyšuje, vždy je maximálně 18 měsíců od posledního nabití a platí pro vsechny kredity na účtu uživatele.

6.3  Kredity nelze zaměnit zpět za finanční prostředky.

6.4 Provozovatel má právo dočasně pozastavit nebo úplně zrušit možnost dobíjení účtu kredity. Uživatel nemá nárok na vzniklou škodu která mu mohla vzniknout zastavením této služby

6.5 V případě změny cen zpoplatněných služeb, nebude mít tato změna vliv na obsah již uhrazených spolatnených služeb před změnou ceny.

6.6 V případě pokud si uživatel sám vymaže svůj uživatelský účet na kterém má nevyužité kredity, smazáním účtu ztrácí nárok na kredity a nemá nárok na jejich náhradu.

 

7.1 Obchodní podmínky


7.1.1 Provozovatel umožňuje registrovaným zákazníkům zakoupit si kredity používané na nákup služeb na portály Enimalia.com za podmínek tak, jak jsou uvedeny v následujících ustanoveních (dále jen "Obchodní podmínky").

7.1.2 "Zakoupením Kreditů" se rozumí udělení uživateli takového množství kreditů dle výšky vloženého finančního vkladu Provozovateli.

7.1.3 "Zákazník" je ve smyslu těchto Obchodních podmínek Spotřebitel, fyzická nebo právnická osoba bez postavení Spotřebitele, která provedla objednávku kreditů na internetové stránce Provozovatela za podmínek specifikovaných v těchto Obchodních podmínkách.

7.1.4 "Spotřebitel" je fyzická osoba usazena v rámci Evropské Unie, která při nákupu kreditů nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Vztahy mezi Provozovatelem a Spotřebitelem se řídí ustanoveními zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění, a také zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele v platném znění.

7.1.5 Vztahy mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který nemá postavení Spotřebitele výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění.

7.1.6 Pokud za službu jako uživatel neplatíte, neposkytujeme ke službě žádné záruky a můžete smlouvu kdykoliv bez udání důvodu zrušiť ukončením používání služby.

7.1.7 Pokud je služba placená, je záruka stanovena výlučně touto smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. Smlouvu můžete v takovém případě zrušit za stanovených podmínek a mohou být za tento úkon účtovány poplatky.

7.1.8 Pokud s obchodními podmínkami nebo všeobecnými podmínkami užívání nesouhlasíte, službu jejíž součástí je tato smlouva a Všeobecné obchodní podmínky nepoužívejte.

 

7.2 Objednávka


7.2.1 Pokud má registrovaný zákazník zájem o zakoupení kreditů a souhlasí s těmito obchodními a všeobecnými podmínkami, na základě uskutečnění výběru množství zakoupených kreditů a vyplněním objednávky na webové stránce Enimalia.com je zákazník oprávněn k uzavření smlouvy o koupi kreditů (dále jen "Smlouva ").

7.2.2 Zákazník potvrzením objednávky a odesláním platby za tuto objednávku prostřednictvím platební brány potvrzuje, že mu Provozovatel jasně a srozumitelně umožnil seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, včetně zprostředkování hlavních vlastností zpoplatněných služeb, jejich ceny a že s takovými podmínkami souhlasí. Provozovatel potvrzuje přijetí platby zasláním potvrzujícího emailu na emailovou adresu Zákazníka, kterou Zákazník uvedl v objednávce, čímž dochází k uzavření smlouvy.

7.2.3 Odesílání jakož i doručování všech písemností souvisejících se službou je prováděno výlučně elektronickým způsobem včetně fakturace, s čím zákazník souhlasí.

 

7.3 Objednávkový postup


7.3.1 Zákazník objednává kredity ve svém účtu na internetové stránce Enimalia.com, a to vyplněním objednávkového formuláře.

7.3.2 Po odeslání objednávky zákazníka a potvrzení platby bankou je na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslán email o navýšení kreditů a faktura v elektronické podobě s níž zákazník souhlasil při vyplňování objednáckového formuláře.

7.3.3 Objednávka obsahuje následující údaje:

- Specifikace balíku kreditů, délka platnosti kreditů, cena balíku kreditů včetně DPH (pokud je DPH započítávané), množství získaných kreditů ve vybraném balíčku se slevou, platí výlučně pro případ, pokud si zákazník při vyplňování objednávky slevu uplatnil, přičemž tato sleva bude zákazníkovy poskytnuta pouze v případě, pokud se prokáže vznik nároku na její poskytnutí.

- Při Spotřebiteli: příjmení, křestní jméno, telefonní číslo, emailová adresa, adresa v rozsahu ulice a číslo domu, město, PSČ a fakturační krajina v níž se služba spotřebuje podle Smernice Rady 2006/112/ES.

- Při Zákazníkovi bez postavení Spotřebitele: příjmení, křestní jméno, telefonní číslo, emailová adresa, adresa v rozsahu ulice a číslo domu, město, PSČ, obchodní jméno (právnické / fyzické osoby) a fakturační země v níž je zákazník usazen, IČDPH. Při zákazníkovy usazeném mimo Evropské unie je fakturační krajinou místo v níž se služba spotřebuje podle Smernice Rady 2006/112/ES.

7.3.4 Souhlas s elektronicky zpracovanou fakturou o odeslané platbě, souhlas s obchodními a všeobecnými podmínkami portálu Enimalia.com a souhlas o nemožnosti odstoupení od smlouvy podle zákona Slovenské Republiky 102/2014, §7 odstavec 6a. Souhlas s tím že kredity není možné převést zpět na peníze.

7.3.5 Všechny položky objednávky, které jsou v objednávkovém formuláři jsou povinné a je třeba je vyplnit nebo potvrdit. V opačném případě nebude možné uskutečnit objednávku.

7.3.6 Fakturační údaje, které vyplní uživatel, považuje provozovatel za správné a platné v době uskutečnění objednávky, jejich změna po provedení platby není možná.

7.3.7 Ověřování VAT čísel probíhá prostřednictvím portálu Evropské unie http://ec.europa.eu. Za její funkčnost a správnost nenese portál Enimalia.com žádnou odpovědnost. V případě nefunkčnosti je třeba počkat kym služba bude fungovat respektive objednat kredity jako fyzická osoba.

7.3.8 Potvrzením objednávky je zákazník přesměrován do prostředí platební brány banky kde postupuje podle pokynů banky a v případě problémů ji kontaktuje.

 

7.4  Způsob a lhůta dodání


7.4.1 Způsob dodání: Kredity jsou dodávány v elektronické formě. Po potvrzení přijetí platby provozovatele je na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce obratem zaslán e-mail, který obsahuje uživatelské jméno a informaci o navýšení kreditů a jeho výšku.

7.4.2 Email obsahuje v příloze fakturu o zaplacené částce a link na úplné znění těchto Obchodních podmínek.

7.4.3 Doba dodání: Potvrzující email je zaslán obratem, nejpozději však do 2 pracovních dnů po obdržení platby. Kredity jsou od okamžiku obdržení platby Provozovatelem plně aktivní a začíná plynout předplacené období. Informace o platnosti kreditů je součástí potvrzujícího e-mailu.

 

7.5 Cena, poskytování slev a platební podmínky


7.5.1 Cena a počet kreditů je během objednacího procesu zobrazený přímo v objednávce. V případě, že zákon vyžaduje odvedení daně z dané částky je tato částka zobrazena včetně DPH dle platných daňových předpisů Slovenské Republiky.

7.5.2 Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranné změny ceny.

7.5.3 Zákazníkovi bude vystavena elektronická faktura, se kterou souhlasil při zadávání objednávky, obratem nebo do 2 pracovních dnů a bude součástí přílohy potvrzujícího emailu o navýšení kreditů. Faktura je zasílána po jejím vygenerování elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.

7.5.4 Faktura obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu.

7.5.5 Platbu může Zákazník uskutečnit platební kartou prostřednictvím platební brány na web stránce Provozovatele. Poplatky spojené s provedením platby snáší Provozovatel.

7.5.6 Poskytování slev: Zákazník má možnost uplatnit při nákupu bonus na počet získaných kreditů, ne na cenu vybraného balíčku, tzn, že balík může obsahovat více kreditů za nezměněnou cenu. Pokud si zákazník při vyplňování objednávky uplatní slevu, má před potvrzením a odesláním objednávky k dispozici údaj o koncovém množství kreditů s bonusem. Cena balíku zůstává nezměněna. Vznik nároku na uplatněnou slevu podléhá ověření ze strany Provozovatele. V případě, že se prokáže, že Zákazníkovi nárok na slevu vznikl, je mu automaticky připsán vyšší počet kreditů, v opačném případě je mu připsán na účet standardní počet kreditů.

 

7.6 Záruky, reklamace a odstoupení od smlouvy


7.6.1 Provozovatel prohlašuje, že služby které lze využívat prostřednictvím zakoupených kreditů:
- jsou dodány v požadovaném rozsahu a kvalitě
- se hodí k účelu, ke kterému ho Provozovatel uvádí
- vyhovují požadavkům právních předpisů.

7.6.2 Vzhledem ke specifické povaze služeb Enimalia.com, Provozovatel neposkytuje záruku ani prohlášení, že funkce, které obsahuje portál Enimalia.com, budou vyhovovat požadavkům Zákazníka nebo že jeho provoz bude nerušený a bezchybný. Jiná záruka k službě neexistuje.

7.6.3 Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost nebo nepoužitelnost služeb portálu Enimalia.com v důsledku nesprávného používání nebo kombinace vlivů technického vybavení, programového vybavení nebo škodlivých programů.

7.6.4 V případě porušení záruk uvedených v článku 7.6.1 těchto Obchodních podmínek má Zákazník nárok na odstranění vady poskytovaných služeb ve lhůtě 30dní ode dne jejího uplatnění, nebo poskytnutí služeb totožných.

7.6.5 Právo na uplatnění odpovědnosti za vady Zákazník oznamuje zasláním e-mailu na adresu info@enimalia.com. Provozovatel je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

7.5.6 Vzhledem ke specifické povaze služeb portálu Enimália.com odstoupení od smlouvy po odeslání platby zákazníka provozovateli není možné. Zákazník při zadávání objednávky souhlasil o nemožnosti odstoupení od smlouvy dle zákona Slovenské Republiky 102/2014, §7 odstavec 6a. Zrušení smlouvy je možné jen na základě porušení záruk provozovatele.

 

8. Naše záruky a odpovědnost za naše služby


8.1 Uživatel si je vědom toho, že využívá služeb portálu Enimalia.com výhradně na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb portálu ani za způsob jakým služby portálu využívají. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb portálu uživatelem, či třetími osobami.

8.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by vznikly uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb portálu Enimalia.com.

8.3 Provozovatel plní funkci prostředníka mezi stranou nabídky a stranou poptávky, nenese však odpovědnost za obsah inzerátů, hodnocení, odeslaných e-mailů ani za samotný obchod - kvalitu produktů, dodání, úhradu apod.

8.4 Provozovatel neodpovídá za škody, které by vznikly uživatelům nebo třetím osobám v důsledku nemožnosti využívání služeb portálu Enimalia.com nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

8.5 Provozovatel portálu Enimalia.com nenese zodpovědnost za obsah zveřejněných inzerátů, a to včetně textu i fotografií.

8.6 Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost Enimalia.com, její bezchybnou činnost a zajištění. Zároveň má právo odstavit inzertní portál Enimalia.com bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

8.7 Provozovatel ani jeho dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách. Například se v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupnosti ani s jejich schopností uspokojit Vaše potřeby k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme  „tak, jak jsou“.

8.8 V případech, kdy to právní předpisy umožňují, neponese Provozovatel ani jeho dodavatelé či distributoři odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu tržeb, ztrátu dat, finanční ztráty a nebudou odpovědni ani za nepřímé, zvláštní, následné či exemplární škody nebo škody nad rámec smluvního ujednání.

8.9 V rozsahu, který právní předpisy umožňují, bude celková odpovědnost Provozovatele a jejích dodavatelů a distributorů za jakýkoli nárok vznesený na základě těchto podmínek, včetně veškerých záruk vyplývajících ze zákona, omezena výši částky, kterou jste za použití služeb zaplatili (nebo na opětovné poskytováni služeb, pokud se pro tuto možnost rozhodneme).

 

9. Používání našich služeb firmami


9.1 Pokud služby používáte v zastoupení firmy, pak tato firma souhlasí s těmito podmínkami. Provozovatele, jeho pobočky, představitele, zástupce a zaměstnance ochráníte a odškodníte za jakékoli nároky, soudní řízení a žaloby vyplývající nebo související s používáním služeb nebo porušením těchto smluvních podmínek včetně odpovědnosti a výdajů vzešlých z veškerých nároků, ztrát, náhrad škod, žalob, soudních řízení, rozsudků, výdajů za soudní řízení a nákladů na právní zastoupení.

 

10. Informace o těchto podmínkách


10.1 Tyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění podmínek byste měli pravidelně kontrolovat. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na této stránce. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 5 dní po uveřejnění. Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabudou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.

10.2 Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami podmínek. Pokud bude uživatel pokračovat v používání služeb portálu Enimalia.com po provedení těchto změn Provozovatelem, má se za to, že se změnami podmínek bez výhrad souhlasí.

10.3 Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi Vámi a společností Provozovatele. Neudělují práva žádným třetím stranám.

10.4 Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo jednat v budoucnu).

10.5 Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

10.6 Veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či služeb týkají, budou podléhat právním předpisům státu Slovenská Republika, především Občanského zákonníka Slovenské Republiky. Všechny soudní spory ohledně nároků, které vyplynou z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi či se službami, budou vedeny výhradně u státních soudů v okresu Žilina v Slovenské Republice. Společnost Provozovatele i vy souhlasíte s osobní jurisdikcí/příslušností těchto soudů.

10.7 Provozovatel je oprávněn postoupit práva a povinnosti o poskytování služeb na třetí osobu, s čímž uživatel souhlasí.

10.8 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence týkající se právních úkonů souvisejících se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Uživateli je doručováno na adresu uživatele – adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.9 Zpráva je doručena v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty.

10.10 Informace o způsobech, jak kontaktovat společnost Provozovatele, naleznete na kontaktní stránce.
 

11. Ochrana osobních údajů


11.1 Zásady ochrany osobních údajů společnosti Provozovatele popisují, jak při používání služeb zacházíme s Vašimi osobními údaji a jak chráníme vaše soukromí. Použitím našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Provozovatele může tyto údaje v souladu se zásadami ochrany osobních údajů využívat.