Úvodní stránka | Ochrana soukromí
 

 

OCHRANA SOUKROMÍ

Naposledy upraveno: 24. Květen, 2018

 

1. Klíčové pojmy


Soubor cookie: Soubor cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků, který je při návštěvě webové stránky odeslán do Vašeho počítače. Při další návštěvě soubor cookie webové stránce umožní rozpoznat váš prohlížeč. Pomocí souborů cookie lze uložit uživatelská nastavení a další údaje. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby všechny soubory cookie odmítal, nebo aby hlásil, když se Vám někdo soubor cookie pokouší zaslat. Některé funkce webových stránek nebo služeb však bez souborů cookie nemusí fungovat správně.

Účet: Přístup k některým našim službám můžete získat tak, že si zaregistrujete účet a poskytnete nám určité osobní informace (obvykle své jméno, e-mailovou adresu a heslo). Tyto informace o účtu budou použity k ověření při přístupu ke službám a budou účet chránit proti neoprávněnému přístupu jiných uživatelů. Svůj účet můžete kdykoli upravit nebo ukončit prostřednictvím nastavení účtu.

IP adresa: Každé zařízení připojené k internetu má přidělené jedinečné číslo, které se nazývá IP adresa. Tato čísla jsou obvykle přidělována v blocích podle zemí. Pomocí IP adresy lze proto často zjistit, ze které země se zařízení k internetu připojuje.

Informace, které neumožňují osobní identifikaci: Toto jsou informace, které jsou o uživatelích zaznamenány tak, aby již nepředstavovaly jednotlivě identifikovatelné uživatele ani na ně neodkazovaly.

Osobní údaje: Údaje, které nám poskytnete a které Vás osobně identifikují. Jedná se například o jméno, e-mailovou adresu, fakturační údaje nebo další údaje, které může společnost Provozovatele k takovýmto údajům logicky přiřadit.

 

2. Hlavní podmínky


1.1 Pokud si bude uživatel registrovat účet na Enimalia.com, může být požádán o poskytnutí osobních údajů.

1.2 Uživatel poskytuje provozovateli osobní údaje dle úst. zákona Slovenské Republiky č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, za účelem poskytování služeb na portálu Enimalia.com dobrovolně a souhlasí s tím, aby Provozovatel tyto údaje zpracovával a nakládal s nimi v souladu s ust. zákonem SR o ochraně osobních údajů.

1.3 Uživatel poskytuje své osobní údaje dobrovolně a je si vědom toho, že jeho osobní údaje mohou být v souvislosti se službami poskytovanými na serverech zpřístupněny třetím osobám.

1.4 Provozovatel je oprávněn odtajnit (pokud je to z technického hlediska možné) údaje Uživatele portálu Enimalia.com, pokud to bude nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních sporů či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli; aby byla chráněna či bráněna práva Provozovatele nebo provozovatelů propojených portálů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost uživatelů služeb Provozovatele, poskytovaných v rámci tohoto portálu, nebo třetích osob.

1.5 Údaje o uživatelích portálu Enimalia.com použije provozovatel pouze v mezích zákona o ochraně osobních údajů.

1.6 Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití údajů zveřejněných při nabídkách inzerentů třetími stranami.

1.7 Používáním služby uživatel souhlasí se zpracováním, shromažďováním a používáním těchto informací.

1.8 Po ukončení smlouvy budou osobní údaje z evidence Provozovatela odstraněny, s výjimkou těch údajů, které jsou potřebné pro daňové a účetní evidence Provozovatele a souvisejí s poskytnutým plněním.

 

3. Informace které shromažďujeme


Informace, které nám sdělíte: Mnoho našich služeb například vyžaduje registraci účtu. Při registraci vás požádáme o osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo fakturační údaje.

Informace, které získáváme, když používáte naše služby: Shromažďujeme informace o službách, které používáte, i o způsobu, jakým je používáte. Tyto informace zahrnují:

  • Informace o zařízení

Shromažďujeme informace o konkrétním zařízení (například model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné identifikátory zařízení a údaje o mobilní síti včetně telefonního čísla). Identifikátory vašeho zařízení nebo telefonní číslo může Provozovatel přiřadit k vašemu účtu.
 

  • Informace z protokolu

Když používáte naše služby nebo zobrazujete obsah poskytovaný Provozovatelem, automaticky shromažďujeme určité informace a ukládáme je v protokolech serverů. Mezi tyto informace patří následující:

- podrobnosti o tom, jakým způsobem jste naši službu použili,

- adresa internetového protokolu,

- informace o událostech zařízení, jakou jsou selhání, činnost systému, nastavení hardwaru, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku nebo odkazující adresa URL,

- soubory cookie, které mohou být jedinečnými identifikátory vašeho prohlížeče nebo účtu.

  • Informace o poloze

Když používáte naše služby, můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o vaší skutečné poloze. Polohu určujeme pomocí IP adresy.

 

4. Jak používáme informace, které shromažďujeme


Informace, které shromažďujeme ze všech našich služeb, používáme k jejich poskytování, udržování, ochraně a zlepšování, k vyvíjení nových služeb a k ochraně Provozovatele i uživatelů.

Jméno, které uvedete v profilu, můžeme použít ve všech nabízených službách, které vyžadují účet. Můžeme v našich službách zobrazit vaše jméno uvedené v profilu, profilovou fotku a akce provedené ve službách Enimalia.com nebo v aplikacích třetích stran propojených s vaším účtem. K těmto zobrazením může dojít i v reklamním kontextu.

Když nás kontaktujete, můžeme si ponechat záznam o komunikaci, abychom vám byli schopni pomoci při řešení jakýchkoli případných problémů. Vaši e-mailovou adresu můžeme použít k zasílání informací o našich službách, jako například sdělení o chystaných změnách či vylepšeních.

Informace shromážděné ze souborů cookie a dalších technologií, jako jsou pixelové značky, využíváme k vylepšení uživatelského prostředí a celkové kvality našich služeb.

Před použitím informací za účelem, který není uveden v těchto zásadách ochrany osobních údajů, vás vždy požádáme o souhlas.

 

5. Přístup k vašim osobním údajům a jejich aktualizace


Přístup k osobním údajům vám chceme poskytnout pokaždé, když používáte naše služby. Pokud jsou tyto údaje nesprávné, snažíme se vám nabídnout možnost jejich rychlé aktualizace nebo vymazání, ledaže tyto údaje musíme uchovávat pro zákonné obchodní či právní účely. Při aktualizaci osobních údajů vás můžeme požádat o ověření totožnosti, než se budeme moci vašemu požadavku věnovat.

Můžeme zamítnout požadavky, které se bezdůvodně opakují, vyžadují nepřiměřené technické úsilí (například vyvinutí nového systému nebo zásadní změnu stávajícího postupu), ohrožují soukromí ostatních nebo by byly velmi obtížně proveditelné (například požadavky související s informacemi v záložních systémech).

Je-li možné poskytnout přístup k údajům a opravě, budeme jej poskytovat zdarma, s výjimkou případů, kdy by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Naším cílem je poskytovat služby způsobem, který informace ochrání před náhodným či záměrným zničením. Vzhledem k této skutečnosti je možné, že poté, co své informace z našich služeb smažete, jejich reziduální kopie ihned nesmažeme z našich aktivních serverů a informace neodebereme z našich záložních systémů.

 

6. Informace, které sdílíme


Osobní údaje nesdílíme se společnostmi, organizacemi ani jednotlivci mimo společnost Provozovatele, pokud nedojde k jednomu z následujících případů:

  • S vašim souhlasem

Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme osobní údaje sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Provozovatele.

  • Za účelem externího zpracování

Osobní údaje poskytujeme spřízněným společnostem nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám, aby je pro nás mohli zpracovat na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a dalšími příslušnými opatřeními ohledně důvěrnosti a zabezpečení.

  • Z právních důvodů

Osobní údaje sdílíme se společnostmi, organizacemi či jednotlivci mimo společnost Provozovatele, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup k takovým údajům, jejich použití, uchování nebo zveřejnění jsou rozumně nutné za účelem:

- dodržení platného zákona, nařízení, právního postupu nebo vynutitelného vládního požadavku,

- uplatnění příslušných smluvních podmínek včetně vyšetření jejich možného porušení,

- zjištění, zabránění nebo jiného postupu proti podvodu, technickým potížím či bezpečnostním problémům,

- ochrany před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Provozovatele, našich uživatelů nebo veřejnosti tak, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

  • Informace, které sdílíte vy

Mnoho našich služeb vám umožňuje sdílení informací s ostatními. Pamatujte na to, že když sdílíte informace veřejně, mohou být indexovatelné veřejnými vyhledávači.

Můžeme sdílet souhrnné údaje, které neumožňují zjištění totožnosti, a to veřejně i se svými partnery – například s vydavateli, inzerenty či spřízněnými weby. Můžeme například veřejně sdílet údaje za účelem zobrazení trendů souvisejících s obecným používáním našich služeb.

Pokud se společnost Provozovatele zúčastní sloučení či akvizice nebo prodá svůj majetek, zajistíme i následně důvěrnost všech osobních údajů a předtím, než budou osobní údaje převedeny nebo se na ně začnou vztahovat jiné zásady ochrany osobních údajů, tuto skutečnost dotyčným uživatelům oznámíme.

 

7. Zabezpečení informací


Usilovně pracujeme na tom, abychom společnost Provozovatela i naše uživatele ochránili před neoprávněným přístupem nebo neoprávněným pozměňováním, zveřejněním nebo zničením informací, které uchováváme. Zejména:

- Procesy shromažďování, ukládání a zpracovávání informací včetně fyzického zabezpečení pečlivě kontrolujeme, abychom předešli neoprávněnému přístupu do našich systémů.

- Přístup k osobním údajům omezujeme pouze na zaměstnance společnosti Provozovatele, smluvní partnery a zástupce, kteří tyto údaje potřebují znát, aby je pro nás mohli zpracovat, a kteří jsou smluvně vázáni přísnými povinnostmi zachovávat důvěrnost a v případě porušení tohoto závazku může dojít k jejich potrestání či k ukončení spolupráce.

 

8. Změny


Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Vaše práva vyplývající z těchto zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného souhlasu neomezíme. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce a pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat výrazněji (v případě některých služeb můžeme změny zásad ochrany osobních údajů oznamovat e-mailem).